MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Nelson Garden aktsomhetsvurdering 2022

12. juni 2023

Hensikten med aktsomhetsvurderingen

Nelson Garden forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi tar vårt sosiale ansvar på alvor og er i ferd med å implementere loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). Vi har startet arbeidet med due diligence-vurderinger og dette er den første rapporten som er utarbeidet basert på kravene i den norske Åpenhetsloven.

Om Nelson Garden – organisasjon, retningslinjer og rutiner

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Nelson Garden, noe som innbefatter spørsmål knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, tvangsarbeid og anstendige arbeidsforhold. Ledergruppen tar beslutninger om mål og strategier for bærekraftsarbeidet samt hvilke aktiviteter som er prioriterte for virksomhetsåret. Det løpende arbeidet drives av miljø- og kvalitetssjefen samt ledergruppen.

Vi følger bestemmelsene i Åpenhetsloven gjennom rutiner som inkluderes i vårt kvalitetsledelsessystem. Vårt ledelsessystem er basert på ISO 14001 og inneholder en beskrivelse av hvordan vi håndterer kvalitets- og bærekraftsspørsmål. En implementering av ISO 9001 er på gang og vi planlegger å gjennomføre en revisjon i løpet av 2024.

Aktsomhetsvurderingen gjøres ifølge amfori BSCIs prinsipper. Vi har en egen rutine for hvordan vi prioriterer og sikrer at innsatsene skjer der de gir størst effekt og mening. Ansvarlig for den rutinen er Head of Category and Marketing.

Kravstilling

Vi stiller krav til våre leverandører gjennom amfori BSCIs etiske retningslinjer.

Disse retningslinjene beskriver hvilke forventninger og krav vi har til våre leverandører når det gjelder arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljøvern og forretningsetikk. Ved å kreve at leverandørene følger disse retningslinjene vil vi sikre at vi bare samarbeider med ansvarsfulle og bærekraftige aktører.

Alle leverandører som leverer produkter til Nelson Garden, er pålagt å følge de etiske retningslinjene og sørge for at deres underleverandører har kunnskap om og følger disse kravene. Nelson Garden støtter leverandørene med kunnskap som gir dem større mulighet til å følge opp underleverandører.

Nelson Garden har signert amfori BSCIs etiske retningslinjer og dermed har vi forpliktet oss til å følge grunnleggende menneskerettigheter i samsvar med FNs erklæring om menneskerettigheter, inklusive FNs konvensjon om barnets rettigheter. I amfori BSCI fokuserer man primært på definerte risikoland, og dermed fokuserer vi i Nelson Garden også på dette. Oppfølging gjøres gjennom egenvurdering og tredjepartsrevisjoner.

Vår påvirkning – negative konsekvenser og vesentlige risikoer

Leverandørkjeden

Vårt sortiment består i dag av over 3 000 produkter fra leverandører i 24 land. Vi kjøper også inn en del råvarer for bruk i vår egen produksjon.

Vi oppfordrer alle våre leverandører til å slutte seg til amfori BSCI. I et første trinn har vi fokusert på de som klassifiseres som risikoland ifølge amfori BSCI Country Risk Classification. Av nye leverandører krever vi minst klassifisering C.

I 2022 hadde vi 30 leverandører i risikoland. Ved årets slutt hadde 5 av disse sluttet seg til amfori BSCI.

Ved innkjøp av nye produkter vurderer vi om det er nødvendig å foreta særskilte risikovurderinger og/eller iverksette nye oppfølgingstiltak. Dette gjelder særlig hvis vi tar inn produkter fra nye risikoland.

Tiltak

Oppfølgingstiltak

Hvis vi får indikasjoner på at en produsent eller deres underleverandører ikke oppfyller våre krav eller ikke lever opp til forventningene i våre etiske retningslinjer, er det vår plikt å agere. Det samme gjelder om vi vurderer at risikoen for overtredelser er høy.

For leverandører som er tilsluttet amfori BSCI, er det den som er såkalt RSP Holder (Responsible Party Holder) som har ansvaret for oppfølging hos leverandører. Hvis det oppdages et alvorlig avvik, kaller amfori BSCI inn til et møte med øvrige medlemmer som er kunder hos den aktuelle leverandøren. Dette skal skje innen 24 timer fra avviket ble oppdaget. Hvem som er RSP Holder eller hvilke andre som er kunder hos leverandøren, er ikke kjent for øvrige medlemmer.

Et relevant tiltak kan være å ta kontakt med produsenten for å få klarhet i situasjonen og be om dokumentasjon eller forklaringer. Vi kan også gjennomføre plassbesøk eller inspeksjoner for å få en direkte vurdering av forholdene og eventuelle overtredelser. Ut fra resultatene av vår utredning og vurdering kommer vi til å treffe egnede tiltak.

Vi vil i første omgang arbeide med leverandøren for å forbedre vilkårene. Vi mener at dette vil gi mer nytte for alle berørte parter enn om vi umiddelbart avslutter våre forretninger med leverandøren.

Hvis leverandøren ikke klarer å forbedre seg, må vi ty til andre tiltak. Det kan innebære å annullere eller reforhandle avtalen med den aktuelle produsenten eller underleverandørene hvis de ikke kan vise forbedring eller hvis overtredelsene er alvorlige og uakseptable. Uakseptable overtredelser er f.eks. barne- eller tvangsarbeid.

Tiltak koblet til ikke tilfredsstillende vurdering ifølge amfori BSCI

I 2022 ønsket vi å finne en ny leverandør av hageredskaper. En av de leverandørene som holder til i India. Leverandøren hadde blitt revidert gjennom amfori BSCI og hadde der fått en klassifisering D, som er lavere enn C som er det laveste vi kan akseptere hos nye leverandører.