MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Vårt ansvar

03. august 2021

Tilbake til naturen

Vi blir mer og mer digitalt oppkoblede, samtidig som vi føler oss stadig mer frakoblede. Mange av oss bruker mesteparten av tiden innendørs og opplever naturen via skjermen. Når vi mister koblingen til naturen, mister vi også kontakten med oss selv.

Ved å gå tilbake til den naturlige verden kan vi forstå hvordan alt levende på jorden henger sammen og hvor avhengige vi er av hverandre. På samme måte som blomster, planter og grønnsaker vokser, gjør vi det også. Når vi mennesker lever i harmoni med naturen, lever vi som oftest også mer bærekraftig, har en sunnere livsstil og bidrar positivt til verden rundt oss.

Uansett utgangspunkt, om det er første gang, på slutten av en stressende uke, eller for mange skjermtimer, så kan Nelson Garden hjelpe deg med å vende tilbake til naturen.

Reconnect-To-Nature-11-1920x1280.jpg

Vi tar stilling

Den verden vi lever i, står overfor mange utfordringer, f.eks. ulikhet og redusert biologisk mangfold. Samtidig truer den globale oppvarmingen muligheten til fortsatt menneskelig liv på planeten. I Nelson Garden er vi fast bestemte på å bidra til en bedre verden og være en del av løsningen. Vi har derfor definert fem fokusområder der vi kan gjøre størst nytte og der det finnes muligheter til forbedring.

Våre fokusområder er:

Minsket klimapåvirkning – Vi har som mål å følge Carbon Law og skal halvere våre utslipp av karbondioksid hvert tiår fra 2020 til 2050.

Sirkulære systemer og bærekraftige råvarer – Vi tar ansvar for hele livssyklusen til produktene og slutter våre kretsløp.

Sterkt biologisk mangfold – Vi vil bidra til et sterkt biologisk mangfold, blant annet ved å fremme frø som bidrar til et større mangfold og en bevart kulturarv.

En bærekraftig verdikjede – Vi skal tilby produkter som produseres under rettferdige arbeidsforhold og brukes på en ansvarsfull måte.

Friske samfunn og livsstiler – Vi skal bidra til et inkluderende samfunn, personlig helse og trivsel samt økt livskvalitet. Det skal vi gjøre ved å tilby muligheter til å dyrke.

leafs_double_new.svgMiljøsertifisering

Vårt miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015 når det gjelder salg og distribusjon av forbrukerpakkede hageprodukter til butikker på det nordiske markedet.

Se sertifikatet.

Nelson Gardens bærekrafts-, miljø- og kvalitetspolicy

Nelson Garden skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og med så liten miljø- og klimapåvirkning som mulig for å verne om og beskytte miljøet. Nelson Garden skal overholde gjeldende lover og oppfylle interne og eksterne krav til miljø, klima, kvalitet og sosialt ansvar.

Redusert klimapåvirkning
Vi skal effektivisere vår energibruk og anvende fornybare energikilder.

Sirkulære systemer og bærekraftige råvarer
Vi skal følge det såkalte avfallshierarkiet og i primært forebygge at avfall oppstår.
Vi skal øke andelen gjenvunnet materiale, øke gjenbruk og gjenvinning av våre produkter samt etterstrebe å fase ut ikke-fornybare materialer.

Styrket biologisk mangfold
Vi skal hjelpe våre forbrukere slik at de bidrar til å bevare og styrke det biologiske mangfoldet.

Bærekraftig verdikjede (fra leverandør til kunde)
Våre produkter og tjenester skal produseres under anstendige vilkår og brukes på en ansvarsfull måte.

Friske samfunn og livsstiler
Vi skal styrke kunnskapen om hvordan dyrking har en positiv innvirkning på vår helse, samfunnet og planeten.

Sammendrag
Stadig forbedre vår måte å håndtere bærekrafts-, miljø- og kvalitetsspørsmål på i våre prosesser. Det gir positive effekter for både Nelson Gardens virksomhet og våre interessenter.

leafs_double_new.svgÅpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å øke virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon og tjenestelevering. Den sikrer også offentligheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Les vår aktsomhetsvurdering for 2022